Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Yapılandırmacı Öğrenme İle İlgili Öğretmen Yeterliliği Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri
2005-2006 öğretim yılında yürürlüğe giren ilköğretim ilk beş sınıfla ilgili program değişikliği herhangi bir program değişikliği değil eğitim uygulamalarını kökten değiştirecek bütünsel bir dönüşümdür. Bu değişimin temelini geleneksel eğitim sisteminden kurtularak yapılandırmacı eğitim sistemine geçiş teşkil etmektedir. İlk bakışta yapılandırmacı öğrenmenin temelinde öğrenci varsa da burada öğrenciyi yönlendirecek olan öğretmenin de rolü çok önemlidir. Bu önemden yola çıkılarak hazırlanan bu araştırma; öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme yeterliliklerinin ölçülmesi için bir ölçme aracı geliştirmeyi amaçlamaktadır.Çalışmada eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği öğretmenlik uygulaması dersini alan 712 öğrenci örneklem grubu (Erkek: 312, Kadın: 400) olarak kullanılmıştır. Ölçek geliştirilirken mantıksal ve istatistiksel bir yaklaşım izlenmiştir. Ölçeğin mantıksal geçerliliği için uzman kanısına başvurulmuştur. Böylelikle taslak ölçek 149 maddeden oluşturulmuştur. Maddeler beş basamaklı likert tipi bir dereceleme ölçeği halinde yazılmıştır. 712 öğrenci üzerinde uygulanan ölçeğin geçerliği üç farklı yöntemle incelenmiştir. Bunlar (i) Faktör analizi, (ii) Madde toplam korelasyonları ve (iii) Madde ayırt edicilik özelliğidir.Yapılan faktör analizi sonucunda ölçek (i) Öğrenci ile ilgili boyutlar (ii) Öğretimi planlama ile ilgili boyutlar (iii) Öğretim süreci ile ilgili boyutlar ve (iv) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili boyutlar olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliği .37 ile .73 arasında, madde toplam korelasyonları ise .24 ile .68 arasındadır. Madde ayırt edilicilik özelliği p<.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Ölçeğin iç tutarlılık düzeyi Cronbach Alpha 0.793, zamana göre değişmezlik düzeyi korelasyon kat sayısı 0.812'dir. Sonuç olarak Yapılandırmacı Öğrenme İle İlgili Öğretmen Yeterliliği Ölçeği'nin öğretmenlerin yapılandırmacı öğrenme konusundaki yeterliliklerini belirlemek üzere kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu söylenebilir.
 
Development of Teachers' Sufficiency Scale in Relation to Constructivist Learning: Reliability and Validity Analysis
The Turkish education program amendment for the first five grades of primary education initiated in the 2005-2006 academic year is much more than an ordinary program amendment: it promises a truly holistic transformation that would radically change education applications. The amendment proposes giving up the traditional education system in favor of a constructivist education system. With constructivist learning, the emphasis shifts to learning through construction of one's own knowledge base instead of a passive transfer of existing information. Thus the base of constructivist learning is formed by the student, making the role of teacher crucial as a guide and leader. The purpose of this study is to demonstrate the importance of teachers' roles in a constructivist learning approach as well as the sufficiency of current teachers to comply with the constructivism-based education system implemented in the 2005-2006 academic years. 712 students from elementary school teacher education programs at a Turkish university were selected as a sampling group. The scale for measurement included 149 articles, written in Likert. This scale was tested on the sample group using 3 different methods: (i) factor analysis, (ii) total matter correlation and (iii) matter distinctive. The sufficiency criteria for teachers was formed by (i) Aspects related with the students, (ii) Aspects related with curriculum planning, (iii) Aspects related with the education process and (iv) Aspects related with measurement and evaluation. The structure validity of the scale is between 0.37 and 0.73 and the total article correlations are between 0.24 and 0.68. Article distinguishing specification is found as the µ=0.05 level. Internal consistency level of the scale is Cronbach Alpha 0.79, and the invariability level according to the time is 0.81.

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  7/1 Ocak 2007  -  7/1 January 2007

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  Engin Karadağ
Arş. Gör. Engin KARADAĞ Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 26 Ağustos Yerleşimi, Kayışdağı Caddesi Kadıköy 34755 İstanbul.
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Yapılandırmacı Öğrenme, Öğretmen, Yeterlilik, Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik  -  Constructivist Learning, Teacher, Sufficiency, Scale Reliability, Validity Analysis
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2016