Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
MAKALE TARAMA      
Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması
Bu çalışmanın amacı fen lisesi öğrencileri üzerinde insani değerler eğitimi programının öğrencilerin değerlere sahip olma düzeyinde bir değişiklikler meydana getirip getirmediğinin araştırılması ve öğrencilere uygulanan insani değerler eğitim programının bu öğrencilerin değer düzeyini arttırmada etkili olup almadığını incelemektir. Araştırma 2006-2007 öğretim yılında Konya ili Meram Fen Lisesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri üzerinde yapılmıştır.. Uygulamada bu kurumda kalan 15'i deney ve 15'i kontrol grubu olmak üzere 30 öğrenci yer almıştır. Araştırma süreci, Nisan-Mayıs 2007 arasını kapsamaktadır. Eğitim programı ve ölçek hazırlandıktan sonra çalışma yapılacak olan öğrenci grubu seçilmiştir. Yansız olarak deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Grupların denk olduğu istatistiksel olarak test edilmiştir. Deney grubunda yer alan 15 öğrenciye 14 oturum süren İnsani Değerler Eğitimi Programı verilmiştir. Bu oturumlar haftada 2 oturum olmak üzere toplam 14 oturum yapılmıştı r. Kontrol grubuna ise herhangi bir eğitim verilmemiştir. Araştırmaya ilişkin bulguları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: Deney grubunun ön-test ölçüm puanları ile sontest ölçüm puanları arasında son-test lehine anlamlı bir farklılık vardır. Kontrol grubu için böyle bir farklılık söz konusu değildir. Deney ve kontrol grubunun son-test ölçüm sonuçlarına göre deney grubu lehine sorumluluk, dostluk/arkadaşlık, barışçı olma, saygı, dürüstlük, hoşgörü alt boyutlarında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Bu sonuç da vermiş olduğumuz programın etkisini göstermektedir. Vermiş olduğumuz İnsani Değerler Eğitim Programının öğrencilerin yukarıda ifade edilen alt boyutları n duyuşsal, bilişsel ve davranışsal bazda etkili olduğunu göstermektedir. İnsani Değerler Eğitimi Programı çalışmasından elde edilen bulgular ışığında yorumlar yapılmış ve programın, ortaöğretim öğrencilerinin değer edinim düzeylerinin gelişmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
 
An Examination of the Humane Values Education Program on a Group of Science High School Students
The purpose of this study is to find out whether the humane values education program has produced any changes on the students' level of humane values. The research was conducted with the first-and second-grade students in Konya Meram Science High School in the 2006-2007 academic year. Thirty students participated in the study. Half of the participants were assigned to the experimental group and the other half to the control group. The research period spans April & May. Having prepared the education program and the scale, the experimental and control groups were formed objectively. The experimental group, consisting of 15 students, was provided with the Humane Values Education Program lasting 14 sessions. Two sessions were held in a week. Statistical methods were used to balance the control and experimental group. The control group didn't receive any program. Findings of the research can be summarized as follows: Between the pre-test and post-test of the experimental group, a significant difference can be seen in favor of the post- test. There is no such a difference for the control group. According to the post-test results of the control and experimental group, there are meaningful differences in favor of the experimental group in the sub-dimensions of responsibility, friendship, amiability, respect, honesty, and tolerance. Thus, these results show the effectiveness of the program presented. The sub-dimensions of the Humane Values Education Program given above show that this study is effective with regard to affective, cognitive, and behavioral outcomes. Suggestions are made in the light of the findings and it has been concluded that the program is effective in the development of secondary education students' value acquisition

Cilt / Sayı - Vol / Issue:  7/3 Eylül 2007  -  7/3 September 2007

First Published on: 

DOI: 

Yazar/lar - Author/s:  *Bülent Dilmaç, **Adnan Kulaksızoğlu, ***Halil Ekşi
*Dr. Bülent DİLMAÇ Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Meram, 42090 Konya **Prof. Dr. Adnan KULAKSIZOĞLU Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Göztepe 34722 İstanbul,***Doç. Dr. Halil EKŞİ Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Göztepe 34722 İstanbul,
Anahtar Kelimeler - Keywords:  Değerler, Değerler Eğitimi, İnsani Değerler Eğitim Programı.  -  Values, Values Education, Humane Values Education Program.
Duyurular
Dergimizin 14/5 ve sonraki sayıları için www.estp.com.tr adresini ziyaret ediniz.
copyright edam.com.tr © 2016